PRIVACYREGLEMENT

Logopediepraktijk Siebers

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar logopediepraktijksiebers@planet.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0497-643695

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk Logopediepraktijk Siebers, verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt een patiënt van de praktijk

Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
(i) het verlenen van logopedische zorg;
(ii) het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
(iii) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
(i