Protocol omgaan met gescheiden ouders

Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar in nog sterkere mate voor hun kinderen. Vaak komt voor kinderen de scheiding onverwacht. In andere situaties is er al gedurende lange tijd sprake van spanningen. In alle gevallen heeft dit gevolgen voor de kinderen.  Om duidelijk te maken hoe wij als logopedisten hiermee omgaan is dit protocol opgesteld. Wij willen hiermee:

a). De positie van de logopedist in scheidingssituaties beschrijven;

b). De afspraken met de logopedist t.b.v. de kinderen in relatie tot de scheidende ouders helder vastleggen.

  1. SCHEIDING EN JURIDISCHE GEVOLGEN.

Sinds 1998 is het geregeld dat bij een echtscheiding of bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap beide ouders het ouderlijke gezag behouden.

Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld als de ouders bij voortduring onenigheid hebben over de beslissingen die moeten worden genomen in het belang van de kinderen of als één van de ouders niet in staat wordt geacht de kinderen op te voeden. De Rechtbank zal dan advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Vanaf maart 2009 dienen de ouders bij een echtscheiding een Ouderschapsplan te maken. Hierin worden de afspraken beschreven over de verantwoordelijkheid en de zorg voor de kinderen, de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling t.a.v. de kinderen.

  1. CONCRETE AFSPRAKEN.
  2. Indien er sprake is van omgangsregelingen is het verstandig dat de logopedist een overzicht heeft van die regelingen (uiteraard op basis van beschikkingen van de rechtbank). Wanneer de omgang van één van beide ouders met de kinderen van rechtswege is verboden, zal de logopedist in overleg met de andere ouder bespreken op welke wijze er afspraken gemaakt worden. In dit geval is het noodzakelijk dat de logopedist over een kopie van de beschikking van de rechtbank beschikt.
  3. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen van mensen die beroepshalve met de kinderen te maken hebben, derhalve logopedisten. Dit recht blijft bestaan, ook na een echtscheiding, zelfs in de situatie waarin één van de ouders niet meer met het gezag is belast. Het belang van informatievoorziening aan beide ouders is dat ook een niet verzorgende ouder op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van het kind, zodat een kind geen compleet vreemde is geworden wanneer mogelijke contacten worden hersteld. Een uitzondering op de informatieverstrekkingverplichting is mogelijk wanneer de verzorgende ouder beschikt over een beslissing van de rechtbank waarin is vastgelegd dat het recht op informatie van de andere ouder is beperkt en een kopie hiervan aan de logopedist is verstrekt. Alle informatie die elektronisch verstuurd wordt, kan naar de e-mai